Algemene Voorwaarden

1 – Definities
1.1 Nicole Harbers: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Nicole Harbers” de Eenmanszaak Nicole Harbers met KVK-nummer: 63020750.
1.2 Klant: De persoon die een product of dienst bij Nicole Harbers afneemt.
1.3 Producten & diensten: De door Nicole Harbers verstrekte producten en diensten zoals beschreven op www.nicoleharbers.com en/of op de Facebookpagina van Nicole Harbers: ‘De Kunst Van Doen’ of in marketingcampagnes van ‘Nicole Harbers’ of ‘De Kunst Van Doen’. Waaronder de online trainingen en trainingen op locatie, evenementen, de diverse workshops, webinars, 1-op-1 live sessies en online sessies en de toegang tot de besloten groep.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Nicole Harbers en de Klant.

2 – Toepasbaarheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten & Diensten van Nicole Harbers. Tenzij anders beschreven bij de product of dienst of tenzij tussen Nicole Harbers en de Klant schriftelijk en/of per e-mail anders is overeengekomen en bevestigd.
2.2 Nicole Harbers is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.3 Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet accepteert, heeft hij of zij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen. Het betaalde aankoopbedrag word teruggestort.

3 – Aanbieding & Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Nicole Harbers hebben een geldigheidsduur van maximaal veertien (14) dagen, tenzij anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Nicole Harbers.
3.2 De Overeenkomst tussen Nicole Harbers en de Klant komt tot stand bij het inschrijven voor een (online) product of dienst of event op de website www.nicoleharbers.com of via de sociale mediakanalen, zoals LinkedIn: ‘Nicole Harbers’, de Facebookpagina: ‘De Kunst Van Doen’ of instagram: ‘De Kunst Van Doen’. De Overeenkomst komt ook tot stand bij bevestiging via E-mail.

4 – Inschrijving, Wijziging & Annulering
4.1 Na inschrijving via de website van Nicole Harbers kan de koopovereenkomst door beide partijen binnen een wettelijke termijn van veertien (14) dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.
4.2 Veertien (14) dagen na de factuurdatum is de klant verplicht tot het vergoeden van het volledige aanschafbedrag. Tenzij anders schriftelijk en/of per e-mail overeengekomen.
4.3 Betalingen dienen te allen tijde voorafgaand aan de startdatum van een training, workshop of event te zijn voldaan.
4.4 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de Klant dit niet betaalt binnen dertig (30) dagen, wordt de vordering uit handen gegeven. De Klant is dan verplicht naast het verschuldigde bedrag ook alle kosten te betalen van externe partijen die hiermee gemoeid zijn.
4.5 Nicole Harbers heeft het recht om zonder opgave van redenen een dienst te annuleren, dan wel een deelnemer te weigeren voorafgaand de training. De Klant heeft in deze gevallen recht op terugbetaling van het volledige bedrag binnen veertien (14) dagen.
4.6 Nicole Harbers heeft het recht om een training locatie te wijzigen, wanneer er minder of meer deelnemers komen dan verwacht of wanneer de locatie onverhoopt niet beschikbaar is. Nicole Harbers is niet aansprakelijk voor vervolgschade die hierdoor ontstaat.
4.7 Indien je als Klant verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een live training, workshop of event, dan is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders via: info@nicoleharbers.com tot max. 7 dagen voor de Dienst. Als Klant draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Hiervoor wordt €15,- aan administratiekosten in rekening gebracht welke voorafgaand de Dienst is voldaan.
4.8 Wanneer een klant een (deel van een) Dienst mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie), dan heeft deze eenmalig de kans om binnen twaalf (12) maanden eenzelfde dienst in te halen, mits beschikbaar. Na twaalf (12) maanden vervalt dit recht. De Klant heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het betaalde bedrag.
4.9 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het feit dat deze data heeft gemist.
5.0 Indien Nicole Harbers door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie) geen Dienst kan verlenen, informeert zij tijdig alle deelnemers per e-mail. De Klant krijgt dan een passend alternatief aangeboden. Gewijzigde Diensten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

5 – Gebruiksrecht
5.1 Nicole Harbers verleent aan de klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot haar Producten en Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.
5.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
5.3 Klant mag het gebruiksrecht van de Producten en Diensten van Nicole Harbers slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

6 – Rechten en Plichten
6.1 Alle trainingen, workshops en events kunnen gemaximeerd worden qua aantal deelnemers.
6.2 Nicole Harbers behoudt zich te allen tijde het recht om trainingen, workshops of events te beëindigen of te limiteren in tijdsduur.
6.3 Nicole Harbers behoudt zich te allen tijde het recht zijn Diensten stop te zetten, dan wel tijdelijk niet aan te bieden.
6.4 Als een Klant levenslang toegang heeft tot een bepaalde dienst, dan wordt daarmee bedoeld: zo lang als de dienst aangeboden wordt.
6.5 Nicole Harbers heeft het recht om de namen van deelnemers en gemaakt beeldmateriaal tijdens live trainingen, workshops, 1-op-1 sessies of events te gebruiken in haar communicatie dan wel marketinginspanningen van haar bedrijf, tenzij anders overeengekomen.

7 – Vergoedingen en prijzen
7.1 De Producten & Diensten van Nicole zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8 – Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle Diensten & Producten komen toe aan Nicole Harbers. Hieronder wordt verstaan: de workshops, trainingen, de website, (blog)artikelen, (online) programma’s, boeken, gedichten, video’s, afbeeldingen, ontwerpen en elk ander materiaal dat Nicole verstrekt via haar bedrijf.
8.2 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
8.3 Het is de Klant niet toegestaan om de dienst te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren, tenzij anders vermeld. Het is wel toegestaan om slogans en korte stukken tekst te delen onder vermelding van ‘bron: Nicole Harbers, www.nicoleharbers.com’. Dit wil ik juist van harte stimuleren, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de voordelen van je persoonlijk & creatief ontwikkelen. Bij twijfel stuur een e-mail naar: info@nicoleharbers.com


9 – Aansprakelijkheid

9.1 Elke handeling die de Klant doet naar aanleiding van de Producten & Diensten van Nicole Harbers is zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Nicole Harbers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen, acties, consequenties en resultaten die de Klant maakt op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. Nicole Harbers is dus ook niet aansprakelijk voor eventueel schade en kosten ontstaan door of verband houdend met het gebruiken van Producten of Diensten van Nicole Harbers.
9.2 Ondanks zorgvuldige samenstelling van alle Producten & Diensten kan Nicole Harbers niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of de daarmee gaande consequenties.
9.3 Het deelnemen aan live trainingen is volledig op eigen risico van de Klant. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een training, dan is Nicole Harbers en derden die uit naam van Nicole Harbers de training geven, alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van hen veroorzaakt is en ten hoogste voor het bedrag waarvoor verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Nicole Harbers niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de Klant meegebracht heeft.

10 – Geschillen & Klachten
10.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
10.2 Bij een klacht krijg je binnen 2 weken een reactie. Ik streef ernaar jouw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt je hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kun je daarbij rekenen op vertrouwelijkheid van mijn kant. Mocht het probleem samen niet op te lossen zijn, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend.
10.3 Je hebt te allen tijde het recht om een klacht over Nicole harbers in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11 – Privacy
11.1 Ik (Nicole Harbers) neem de bescherming van jouw gegevens heel serieus. Je kunt hierover meer lezen in de Privacy Statement.
11.2 Je hebt altijd het recht om inzage te vragen in jouw gegevens. Ook kan je verzoeken jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Ik hanteer hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bedankt voor het doorlezen van deze Algemene Voorwaarden!